Säännöt

Suomen Korvakirurgiyhdistys - Finlands Öronkirurgiska Förening - The Finnish Society of Ear Surgery

 

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

 

§1

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Korvakirurgiyhdistys - Finlands Öronkirurgiska Förening – The Finnish Society of Ear Surgery. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

 

§2

Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää korvakirurgian alaa Suomessa, lisätä jäsentensä ammatillista taitoa, tukea heidän työtään yhdistyksen tarkoitusperien saavuttamiseksi sekä edistää alan ammatillista jatkokoulutusta ja tieteellistä kehitystä.

Tarkoituksensa saavuttamiseksi yhdistys

 

1.      Järjestää säännöllistä koulutustoimintaa korvakirurgian alalla

2.      On yhteydessä muihin saman alan järjestöihin

3.      Edistää korvakirurgian tunnettavuutta ja arvostusta

4.      Antaa Suomen Otolaryngologiyhdistyksen pyynnöstä asiantuntijalausuntoja alaansa liittyvissä asioissa

5.      Työskentelee korvakirurgian saamiseksi Suomessa hyväksytyksi viralliseksi erityispätevyydeksi

6.      Tutustuttaa jäsenistönsä eri paikkakunnilla tapahtuvaan korvakirurgiseen toimintaan

 

§3

Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset, ulkomaalaiset ja kunniajäsenet.

Yhdistys voi hyväksyä varsinaiseksi jäsenekseen korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkärin, joka toimii korvakirurgian alalla, tai myös muun Suomen kansalaisen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi. Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Ulkomaiseksi jäseneksi yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua ulkomaalaisen, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toimialaan liittyvässä työssä tai jonka jäsenyys muutoin on omiaan edistämään yhdistyksen kansainvälisiä suhteita. Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua alalla erityisesti ansioituneen oman tai vieraan maan kansalaisen.

 

§4

Jäsenen eroaminen tai erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa toistuvasti maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

§5

Jäsenmaksu.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäsenet ja ulkomaiset jäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

 

§6

Lahjoitukset ja testamentit

Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

 

§7

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6-9 jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestansa varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus edustaa yhdistystä, kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistelee niissä käsiteltävät asiat ja esityslistat, hoitaa yhdistyksen rahavarat, laatii yhdistyksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

§8

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 

§9

Tilikausi ja tilintarkastus.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

§10

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisten kokouksen.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-toukokuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen vuosikokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja ulkomaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen etäyhteysvälineen avulla kokouksen aikana, mikäli hallitus katsoo tämän menettelyn tarpeelliseksi. Mahdollisuudesta etäosallistumiseen on tiedotettava kokouskutsussa. Jäsenen osallistumisoikeus ja mahdollisen ääntenlaskennan oikeellisuus on varmistettava reaaliaikaisen videoyhteyden tai vastaavan tekniikan avulla. Etäyhteydellä ei voi osallistua Yhdistyslain 23 §:n 1 momentissa käsiteltävien asioiden päätöksentekoon.

 

§11

Kokouskutsut

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan jäsenkirjeellä koolle vähintään kahta viikkoa ennen kokousta. Lisäksi hallitus voi ilmoittaa yhdistyksen kokouksista Suomen Lääkärilehdessä ja myös muussa sopivaksi katsomassaan lehdessä.

 

§12

VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa                                  

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

§13

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

§14

Muissa suhteissa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.